คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน
ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

ความเป็นมา

การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ดำเนินงานภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เรื่อง การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เป็นการจัดที่ดินทำกินให้แก่ผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ แต่เป็นการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชนในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม รวมทั้งการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่ ป้องกันมิให้มีการถ่ายโอนทรัพย์สินของรัฐไปยังกลุ่มผลประโยชน์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ “คทช.” มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และ คทช. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อมาขับเคลื่อนนโยบาย โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน


พื้นที่เป้าหมายดำเนินงาน

จัดหาที่ดินของรัฐที่มีศักยภาพในการดำเนินการตามนโยบาย ประกอบด้วย

 • ที่สาธารณประโยชน์
 • ป่าไม้ถาวร
 • ที่ราชพัสดุ
 • ป่าสงวนแห่งชาติ
 • ป่าชายเลน
 • ที่ ส.ป.ก.
 • นิคมสร้างตนเอง
 • นิคมสหกรณ์

 • คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน

  คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานอนุกรรมการ และอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ สำรวจ ตรวจสอบ จัดทำข้อมูลที่ดิน และแผนที่ขอบเขตที่ดินที่จะจัดให้แก่ผู้ยากไร้ ไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย พร้อมด้วยรายชื่อผู้ครอบครอง และส่งมอบให้คณะอนุกรรมการจัดที่ดินดำเนินการต่อไป โดยปัจจุบันมีผลการดำเนินการ ดังแสดงในภาพที่ 1

  จำนวน (ไร่)

  ผลการกำหนดพื้นที่เป้าหมาย

  ผลการจัดหาที่ดิน

  ภาพที่ 1 ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน

  ที่มา : กรมป่าไม้ (2567)

  มติคณะรัฐมนตรี
  เรื่อง เมื่อ วันที่

  เอกสารประกอบ
  เรื่อง

  flmgt RFD's Terms & Conditions and Privacy Policy.

  https://simlppm.untan.ac.id/vendor/terbaik-2024/https://lentera.uin-alauddin.ac.id/question/gratis-terlengkap/https://old-elearning.uad.ac.id/gampang-menang/https://fk.ilearn.unand.ac.id/demo/http://ti.lab.gunadarma.ac.id/jobe/system/https://elearning.uika-bogor.ac.id/tanpa-potongan/https://silayar.ut.ac.id/demo/https://besadu.belitung.go.id/css/https://silayar.ut.ac.id/course/terbaik-terpercaya/https://jdih-dprd.sumedangkab.go.id/system/https://alumni.fhukum.unpatti.ac.id/app/https://siswa.dpuair.jatimprov.go.id/tests/demo/